Archiwum Muzeum Regionalnego PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu

Archiwum powstało niejako samoistnie w wyniku działalności utworzonego w 1911 r. olkuskiego oddziału PTK. Zasób archiwum kształtował się na przestrzeni ponad stu lat poprzez działalność członków PTK, a następnie PTTK, którzy pozyskiwali materiały. Otrzymywano spuścizny, dary, dokonywano zakupów, przejmowano dokumentacje po rozwiązanych stowarzyszeniach. Na nasz zasób składa się zarówno dokumentacja aktowa, jak i audiowizualna, techniczna czy fonograficzna. Liczy on sobie ok. 30 m. b. z czego obecnie opracowanych materiałów jest ok. 5 m.b. a zdigitalizowanych jest ok. 0,5 m.b. (71 GB). Zgromadzone zbiory obejmują swoim zasięgiem powiat olkuski w jego granicach z okresu międzywojennego, ale również szeroko pojęty region wyżyny krakowsko-częstochowskiej. Zakres chronologiczny sięga od czasów nowożytnych po współczesność. Stale powiększamy zasób poprzez przyjmowanie darowizn i zakupy.

Od 2018 r. współpracujemy z Ośrodkiem „Karta”, a od 2020 r. z Centrum Archiwistyki Społecznej, dzięki którym możemy inwentaryzować i prezentować w internetowej formie nasze zbiory za pomocą Otwartego Systemu Archiwalnego. OSA umożliwia nam udostępnienie zainteresowanym jednej z najbardziej wartościowych części zasobu tj. fotografii, znajdujących się na wspomnianej stronie w postaci miniatur wraz z opisem. Należymy tym samym do ogólnopolskiej sieci archiwów społecznych. Regularnie bierzemy udział w akcjach organizowanych przez CAS, w tym w kursach dokształcających. Współpraca rozwija się również między innymi instytucjami i organizacjami m.in.: 13 Świętokrzyskim Polskim Korpusem Drużyn Strzeleckich Oddział Olkusz, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu, Starostwem Powiatowym w Olkuszu, Światowym Związkiem Żołnierzy AK Koło Olkusz, Urzędem Miasta i Gminy Olkusz, Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Hufiec Olkusz. Za najważniejszy cel stawiamy sobie profesjonalny opis i kompleksowe zabezpieczenie materiałów dla przyszłych pokoleń. Naukowcy i regionaliści, a także inni zainteresowani mogą bez opłat korzystać z naszych zbiorów. Jesteśmy świadomi, że przyczynia się to do głębszego poznawania przeszłości, a także promowania lokalnej historii. Przynosi to określone efekty, poniżej prezentujemy listę publikacji, w których wykorzystano nasze zbiory. Świadczymy również za opłatą kwerendy i usługi reprograficzne.