Dla zwiedzających

Godziny otwarcia:

  • wtorek – niedziela w godz. od 10.00 do 14.00.
  • poniedziałek – nieczynne.

Koszt biletów:

  • 12 zł – normalny
  • 8 zł – ulgowy
  • gratis – działacze PTTK

Regulamin zwiedzania w Muzeum Regionalnym PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu
z dnia 3 sierpnia 2020 r.

1. Informacje Ogólne

a. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Muzeum Regionalnego PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK w Olkuszu 15 lutego 2010 r.

b. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Regionalnym PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu zwanego dalej Muzeum, odbywa się w ustalonych przez Kustosza godzinach.

c. Zwiedzającym udostępniane są sale ekspozycyjne na podstawie zakupionego biletu w biurze zarządu Oddziału Olkusz PTTK zwanego dalej Oddziałem.

d. W szczególnych wypadkach Zwiedzający mogą być zwolnieni z opłaty decyzją Kustosza Muzeum.

e. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.

f. Sale ekspozycyjne mogą być (częściowo lub w całości) czasowo wyłączone ze zwiedzania (np. w czasie modernizacji wystaw, remontów sal lub ze względów sanitarnych, porządkowych, itp.).

2. Zasady zwiedzania

a. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.

b. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice i opiekunowie.

c. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką dorosłych.

d. W Muzeum należy zachowywać się w sposób nie zakłócający komfortu zwiedzania ekspozycji innym zwiedzającym.

e. Osoby nietrzeźwe będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, która zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – będą poproszone o opuszczenie Muzeum.

f. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.

g. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

i. dotykania eksponatów;

ii. wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta;

iii. palenia;

iv. spożywania artykułów spożywczych i napojów;

v. wnoszenia narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu lub zdrowiu;

vi. fotografowania z użyciem lamp.

h. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

i. Skargi i wnioski prosimy składać w formie tradycyjnej w biurze Oddziału lub przesyłać na adres mailowy: pttk.olkusz@gmail.com

3. Obostrzenia dla Zwiedzających związane ze stanem pandemii

a. Na salach ekspozycyjnych Muzeum w grupach mogą przebywać wyłącznie rodziny, pozostali Zwiedzający zobowiązani są do zachowania ok. 2 metrowych odległości od innych w czasie zwiedzania.

b. Na salach ekspozycyjnych może przebywać jednocześnie tylko 11 osób (1 os. na 15 m2).

c. Zwiedzający mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w trakcie zwiedzania (nie dotyczy osób ujętych w § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

d. Przed wejściem na sale Zwiedzający mają obowiązki zdezynfekować ręce za pomocą specjalnego płynu zapewnionego przez Muzeum.

e. Zabrania się dotykania wszelkich powierzchni (w tym pkt 2. g).

f. Preferowane jest zwiedzanie indywidualne. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycje tylko za wcześniejszym zgłoszeniem tego faktu telefonicznie bądź za pośrednictwem sieci komputerowej w biurze Oddziału, a zwiedzanie musi odbywać się zgodnie z powyższymi regułami.

g. Zawieszone zostają wszelkie wernisaże, finisażę, konferencje naukowe itp.

Regulamin w PDF